تعبیر خواب مگس

تعبیر خواب مگس با تعبیر خواب مگس از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. دیدن مگس در خواب دلیل بر مردم سفله بود. اگر دید مگسان بر وی جمع شدند دلیل که از سفله مال حاصل کند. اگر بیند مگس در گوش وی رفت دلیل که از سفله سخنی بشنود و برنجد. ابراهیم می گوید دیدن دلیل بر […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب ملخ

تعبیر خواب ملخ با تعبیر خواب ملخ از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. دیدن ملخ زنده دلیل مال است و ملخ پخته دلیل بر درم  دینار بود. اگر بیند ملخ در موضعی پدید آمد و زیان می کرد دلیل که لشگر آنجا رسد و خرابی کند. جابر می گوید اگر دید ملخ جمع می کرد و در […]

ادامه مطلب